3D DVD nội dung là gì?

3D CD có là một số tải cho tất cả mọi người trong phim 3D, một số phim BT hạt giống, cần phải tải về trước khi họ có thể xem khi muốn xem. Có là một số hình ảnh 3D, trò chơi 3D!